Okruhy otázek do Proglasa 19. května 2019

Okruhy otázek do Proglasa 19. května 2019
17. května 2019 Proglaso Autor: Daniel Blažke

I tuto neděli vás v 11 hodin čeká biblický kvíz Proglaso.

 

 

1) Nedělní liturgie

2) Co víte o Zjevení sv. Jana?

3) Pojmy a jména z Bible začínající na C a Č

4) Svatý Marek

5) Gedeon

 

Liturgické texty na 19.5.2019

5. neděle velikonoční

1. ČTENÍ Sk 14,21b-27 
Svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal. 

Čtení ze Skutků apoštolů. 
    Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého uvěřili. 
    Potom prošli Pisídií do Pamfýlie a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď ukončili. 
    Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům. 


Žl 145(144),8-9.10-11.12-13ab Odp.: srv. 1 
Odp.: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. nebo: Aleluja. 

Milosrdný a milostivý je Hospodin, shovívavý a plný lásky. Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory. 
Odp. 
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvoji zbožní ať tě velebí. Ať vypravují o slávě tvého království, ať mluví o tvé síle. 
Odp. 
Aby poučili lidi o tvé moci, o slávě tvé vznešené říše. Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení. 
Odp. 2. ČTENÍ Zj 21,1-5a 
Bůh jim setře každou slzu s očí. 

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. 
    Já, Jan, spatřil jsem nová nebesa a novou zemi - dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není. 
    A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: "Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu s očí: nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti už nebude, protože starý svět pominul." 
    A ten, který seděl na trůně, řekl: "Hle - všechno tvořím nové!" 


EVANGELIUM Jan 13,31-33a.34-35 
Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
    Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: 
    "Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě, a hned ho oslaví. 
    Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."