Okruhy otázek do Proglasa 2. července

Okruhy otázek do Proglasa 2. července
1. července 2017 Proglaso Autor: Luděk Strašák

První červencovou neděli nabízíme poslední Proglaso z dlouhodobé soutěže před prázdninovou přestávkou. Marcela a Katka vám budou dávat otázky z následujících okruhů:

  1. Nedělní liturgie - 13. neděle A
  2. Ve kterém městě se tak stalo
  3. Cyril a Metoděj
  4. Sv. Pavel
  5. Voda v Bibli

13. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ 2 Král 4, 8-11. 14-16a 
Je to svatý muž Boží, může se tam uchýlit. 

Čtení z druhé knihy Královské. 
    Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: "Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází. Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, sedadlo a svícen, a kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit." 
    Když tam zase (jednou Elizeus) přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam. Řekl ( svému služebníku ) Gechazimu: "Co by se dalo pro ni udělat?" On odpověděl: "Nemá přece syna a její muž je už starý." Elizeus mu řekl: "Zavolej ji! " Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu. On pravil: "Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna." 2


Žl 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 Odp.: 2a 
Odp.: Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. 

Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost". Na nebi jsi upevnil svou věrnost. 
Odp. 
Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. Ve tvém jménu jásají ustavičně a honosí se tvou spravedlností. 
Odp. 
Neboť ty jsi leskem jejich moci a tvou přízní roste naše síla. Vždyť náš vladař náleží Hospodinu, náš král Svatému Izraele. 
Odp. 2. ČTENÍ Řím 6, 3-4. 8-11 
Křestním ponořením do jeho smrtí byli jsme spolu s ním pohřbeni; teď musíme žít novým životem. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. 
Bratři! 
    My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. 
    Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. 


EVANGELIUM Mt 10, 37-42 
Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
Ježíš řekl svým apoštolům: 
    "Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. 
    Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. 
    Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu."