Okruhy otázek do Proglasa 2. června 2019

Okruhy otázek do Proglasa 2. června 2019

Pořad v souvislostech


Proglaso
Budeme vysílat

Proglaso
Proglaso
Vysílali jsme

Proglaso
Proglaso
Proglaso
Audioarchiv
31. května 2019 Proglaso Autor: Daniel Blažke

V neděli 2. 6. soutěžíme v 11 hodin v biblickém kvízu Proglaso.

 

1) Nedělní liturgie

2) Nanebevstoupení Páně

3) Město Jeruzalém

4) Sv. Štěpán

5) Sv. Zdislava z Lenberka

Liturgické texty na 2.6.2019

7. neděle velikonoční

1. ČTENÍ Sk 7,55-60 
Vidím Syna člověka, jak stojí po Boží pravici. 

Čtení ze Skutků apoštolů. 
    Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!" Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel. 
    Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto slovech skonal. 


Žl 97(96),1+2b.6+7c.9 Odp.: 1a+9a 
Odp.: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. nebo: Aleluja. 

Hospodin kraluje, ať zajásá země, ať se radují četné ostrovy! Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. 
Odp. 
Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu, všichni bohové se mu koří. 
Odp. 
Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. 
Odp. 2. ČTENÍ Zj 22,12-14.16-17.20 
Přijď, Pane Ježíši! 

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. 
    Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: 
    "Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů. Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, kdo si vypírají šaty; budou mít právo na strom života a na vstup branami do Města. 
    Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, aby vám svědčil o tom, co se týká církevních obcí. Já jsem výhonek z Davidova kořene a Davidův potomek, zářivá jitřní hvězda." 
    Duch i nevěsta volají: "Přijď!" Kdo to slyší, ať také zvolá: "Přijď!" A kdo žízní, ať přijde: kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. 
    Ten, kdo to zaručuje, říká: "Ano, přijdu brzy!" Amen, přijď, Pane Ježíši! 


EVANGELIUM Jan 17,20-26 
Ať všichni jsou jedno! 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: 
    "Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. 
    A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. 
    Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. 
    Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich."