Začíná podzimní část Dlohodobé soutěže Proglaso

Začíná podzimní část Dlohodobé soutěže Proglaso
10. září 2017 Proglaso Autor: Luděk Strašák

V nedělním Proglasu 10. září se vracíme k dlouhodobé soutěži Proglaso, jejíž první část probíhala od března do června, Také tato část bude trvat čtyři měsíce a skončí na konci prosince. 

Každou neděli na vás čeká padesát otázek v pětoi okruzích. Vybíráte si dvě otázky z různých okruhů za 1 až 5 bodů. Za správně zodpovězenou odpověď se vám body k celkovému kontu přičítají, pokud odpovíte špatně, odečte se pouze polovina bodů, to znamená, že když odpovíte špatně na otázku za 5 bodů, odečte se vám pouze 2,5 bodu.

A teď okruhy otázek na 10. září:

  1. Nedělní liturgie, 23. neděle v mezidobí A
  2. Cyril a Metoděj
  3. Smrt Jana Křtitele
  4. Čísla v Bibli
  5. Kdo to řekl

23. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Ez 33, 7-9 
Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Čtení z knihy proroka Ezechiela. 
Toto praví Hospodin: 
    "Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš slovo z mých úst, napomeň je mým jménem. Když řeknu bezbožnému: 'Zemřeš!' a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš." 2


Žl 95 (94), 1-2. 6-7b. 7c-9 Odp.: 7c-8a 
Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 

Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme! 
Odp. 
Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. 
Odp. 
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: "Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako tehdy v Masse na poušti, kde mě dráždili vaši otcové, zkoušeli mě, ač viděli mé činy:" 
Odp. 2. ČTENÍ Řím 13, 8-10 
Naplněním zákona je láska. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. 
Bratři! 
    Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání 'nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' 
    Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska. 


EVANGELIUM Mt 18, 15-20 
Dá-li si říci, svého bratra jsi získal. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
Ježíš řekl svým učedníkům: 
    "Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby 'každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. 
    Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. 
    Dále vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." 

Romana Odstrčilová

Svátek má: sv. Simeon / Gizela

Moderuje: Romana Odstrčilová
NyníKomorní hudba
Skladba: Paměť země - sonáta pro housle a klavír - Návrat; Autor: Smutný Pavel; Soubor: České filharmonické duo
02.30Písničky
03.00Z archivu hudebních...
03.48Písničky před svítáním
05.00Varhanní hudba
05.27Myšlenka na den
05.30Písničky pro sváteční...

Regiony

Regiony

Písemná soutěž Proglaso

RukaOdpovídejte na písemnou část soutěže Proglaso!