Okruhy otázek do Proglasa 11. února 2018

Okruhy otázek do Proglasa 2. února 2018
9. února 2018 Proglaso Autor: Daniel Blažke

I tuto neděli v 11 hodin vysíláme soutěž Proglaso. Tentokrát se nebudou body přičítat do celoroční soutěže a Proglaso bude mít prázdninovou formu. Můžete se těšit na rubriky:

 

1) Pan X

2) ANO nebo NE

3) AZ-kvíz

4) Skrývačky

5) Indicie

6) Vševěd

Liturgické texty na 11.2.2018

6. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Lv 13, 1-2. 45-46 
Malomocný bude bydlet sám a zdržovat se mimo tábor. 

Čtení z třetí knihy Mojžíšovy. 
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: 
   "Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna - což bývají příznaky zhoubného malomocenství - ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. 
   Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Je nečistý po všechen čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor." 


Žl 32 (31), 1-2. 5. 11 Odp.: 7 
Odp.: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. 

Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt. Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu. 
Odp. 
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, svou nepravost jsem nezatajil. Řekl jsem: "Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti", a tys odpustil, co jsem zavinil hříchem. 
Odp. 
Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce. 
Odp. 2. ČTENÍ 1 Kor 10, 31-11, 1 
Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
Bratři! 
   Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. 
   Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista. 


EVANGELIUM Mk 1, 40-45 
Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn. 

Slova svatého evangelia podle Marka. 
   K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn: 
   Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš - jim na svědectví." 
   On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Přesto však chodili k němu lidé odevšad.