Okruhy otázek do Proglasa 17. prosince

Okruhy otázek do Proglasa 10. prosince
15. prosince 2017 Proglaso Autor: Daniel Blažke

I tuto neděli v 11 hodin vysíláme soutěž Proglaso. Budeme vám nabízet otázky z těchto okruhů:

 

1) Nedělní liturgie

2) Jan Křtitel

3) Panna Maria

4) Poušť v Bibli

5) svatá Lucie

 

Liturgické texty na 17.12.2017

3. neděle adventní

1. ČTENÍ Iz 61, 1-2a. 10-11 
Radostí jásám v Hospodinu. 

Čtení z knihy proroka Izaiáše. 
   Duch Pána, ( duch ) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto. 
   Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mě oblé-kl v roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít své setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy. 2


Lk 1, 46-48a. 48b-50. 53-54 Odp.: Iz 61, l0b 
Odp.: Můj duch jásá v mém Bohu! 

Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, 
Odp. 
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 
Odp. 
Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství. 
Odp. 2. ČTENÍ 1 Sol 5, 16-24 
Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. 
Bratři! 
   Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmín-kách děkujte ( Bohu ). Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. 
   Nezhášejte oheň Ducha, nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností. 
   Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporu-šeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní. 


EVANGELIUM Jan 1, 6-8. 19-28 
Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
   Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. 
   A toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." 
   "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." 
   Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" 
   Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." 
   Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" 
   Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánku." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.