Okruhy otázek do Proglasa 21. dubna 2019

Okruhy otázek do Proglasa 21. dubna 2019
18. dubna 2019 Proglaso Autor: Daniel Blažke

V neděli na Boží hod velikonoční nás čeká v 11 hodin biblický kvíz Proglaso.

1) Nedělní liturgie

2) Útěk Izraelitů  z Egypta

3) Pontský Pilát

4) Lidé spojení s Velikonocemi

5) Mojžíš

Liturgické texty na 21.4.2019

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. ČTENÍ Sk 10,34a.37-43 
Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání. 

Čtení ze Skutků apoštolů. 
    Petr se ujal slova a promluvil: "Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. 
    A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. 
    On nám přikázal, abychom to hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří." 


Žl 118 (117),1-2.16ab+17.22-23 Odp.: 24 
Odp.: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 
nebo: Aleluja, aleluja, aleluja. 

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Nechť řekne dům Izraelův: "Jeho milosrdenství trvá navěky." 
Odp. 
Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. 
Odp. 
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích. 
Odp. 2. ČTENÍ Kol 3,1-4 
Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. 
Bratři! 
   Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. 


EVANGELIUM Jan 20,1-9 
Ježíš musel vstát z mrtvých. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
    Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." 
    Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. 
    Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.