Okruhy otázek do Proglasa 21. ledna 2018

Okruhy otázek do Proglasa 21. ledna 2018
19. ledna 2018 Proglaso Autor: Daniel Blažke

I tuto neděli v 11 hodin vysíláme soutěž Proglaso. Tentokrát se nebudou body přičítat do celoroční soutěže a Proglaso bude mít prázdninovou formu. Můžete se těšit na rubriky:

 

1) Pan X

2) ANO nebo NE

3) AZ-kvíz

4) Skrývačky

5) Indicie

6) Vševěd

Liturgické texty na 21.1.2018

3. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Jon 3, 1-5. 10 
Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování. 

Čtení z knihy proroka Jonáše. 
   Hospodin oslovil Jonáše: "Vstaň, jdi do velikého města Ninive a volej tam, co ti ukládám." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!" 
   Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se v žínice, velcí i malí. 
   Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil. 


Žl 25 (24), 4-5ab. 6+7bc. 8-9 Odp.: 4b 
Odp.: Ukaž mi své cesty, Hospodine! 

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. 
Odp. 
Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství pro svou dobrotivost, Hospodine! 
Odp. 
Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě. 
Odp. 2. ČTENÍ 1 Kor 7, 29-31 
Tento viditelný svět pomíjí. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. 
   Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí. 


EVANGELIUM Mk 1, 14-20 
Obraťte se a věřte evangeliu. 

Slova svatého evangelia podle Marka. 
   Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: “Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu." 
   Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí." Ihned nechali sítě a následovali ho. 
   Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním. 

Regiony

Regiony

Písemná soutěž Proglaso

Odpovídejte na písemnou část soutěže Proglaso!