Okruhy otázek do Proglasa 29. dubna 2018

Okruhy otázek do Proglasa 29. dubna 2018
27. dubna 2018 Proglaso Autor: Daniel Blažke

I tuto neděli v 11 hodin vysíláme soutěž Proglaso.

 

 

1) Nedělní liturgie

2) Pán Ježíš a jeho život

3) Panna Maria 

4) Jan Sarkander

5) Víno v Bibli

 

Liturgické texty na 29.4.2018

5. neděle velikonoční

1. ČTENÍ Sk 9, 26-31 
Barnabáš jim vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána. 

Čtení ze Skutků apoštolů. 
   Když přišel Šavel do Jeruzaléma, chtěl navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. 
   Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s židy mluvícími řecky a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu. 
   V té době měla církev pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého. 


Žl 22 (21), 26b-27. 28+30ab. 31c-32 Odp.: 26a 
Odp.: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. nebo: Aleluja. 

Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. Chudí se najedí do sytosti, kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: "Navěky ať žije vaše srdce!" 
Odp. 
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, před ním se skloní všechna lidská pokolení. Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. 
Odp. 
I má duše bude pro něho žít, mé potomstvo bude mu sloužit. Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: "To udělal Hospodin!" 
Odp. 2. ČTENÍ 1 Jan 3, 18-24 
To je to jeho přikázání: abychom věřili a milovali. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. 
   Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. 
   Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. 
   A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. 


EVANGELIUM Jan 15, 1-8 
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
Ježíš řekl svým učedníkům: 
   "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. 
   Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci." 

NyníZprávy ČRo Plus
Píseň: Další ráno (2007); Interpret: Tomáško Vojta Kiďák - zpěv, kytara, Melichar Ríša - kytara; Album: Tomáško V. K., Melichar: Srpnové trávy (CD 1)
07:10Ranní proud
07:45Hudební kompas
08:00Zprávy ČRo Plus
08:10Ranní proud
09:00Na stole je téma
10:00Zprávy Proglasu, počasí