Okruhy otázek do Proglasa 9. 6. 2019

Okruhy otázek do Proglasa 9. 6. 2019
7. června 2019 Proglaso Autor: Daniel Blažke

I v tuto neděli v 11 hodin vysíláme biblický kvíz Proglaso. 

 

 

1) Nedělní liturgie

2) Seslání Ducha svatého

3) Kdo to řekl?

4) Svatý Jan Nepomucký

5) Židovské svátky

Liturgické texty na 9.6.2019

Slavnost Seslání Ducha Svatého

1. ČTENÍ Sk 2,1-11 
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit. 

Čtení ze Skutků apoštolů. 
    Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. 
    V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: 
    "Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky." 


Žl 104(103),1ab+24ac.29bc-30.31+34 
Odp.: srv. 30 
Odp.: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! nebo: Aleluja. 

Veleb, duše má, Hospodina! Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! jak četná jsou tvá díla, Hospodine! Země je plná tvého tvorstva. 
Odp. 
Hynou, když vezmeš jim život, a vracejí se do svého prachu. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, a obnovuješ tvář země. 
Odp. 
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, ať se Hospodin těší ze svého díla! Kéž se mu líbí má píseň: má radost bude v Hospodinu. 
Odp. 2. ČTENÍ 1 Kor 12,3b-7.12-13 
My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
Bratři! 
    Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: "Ježíš je Pán." 
    Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. 
    Tělo je také pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo. Tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. 


EVANGELIUM Jan 20,19-23 
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
    Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. 
    Znovu jim řekl: "Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."