Proglaso o slavnosti Nejsvětější Trojice

Proglaso o slavnosti Nejsvětější Trojice
11. června 2017 Proglaso Autor: Luděk Strašák

Tentokrát tři moderátoři se na vás chystají v nedělním proglasu: Marcela, Maruška a Luděk. připravili si otázky z následujících okruhů:

  1. Nedělní liturgie: Nejsvětější Trojice A
  2. Číslo tři v Bibli
  3. Apoštol Pavel
  4. Vybavení kostela
  5. Kdo k sobě patří?

Slavnost Nejsvětější Trojice

1. ČTENÍ Ex 34,4b-6.8-9
Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
    Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky.
   Tu sestoupil Hospodin v oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom (Hospodin) prošel kolem něho a zvolal: "Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!" Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: "Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví."Dan 3,52.53.54.55.56
Odp.: Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců.

Odp.
chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. Požehnané je tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě.
Odp.
a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
Odp.
a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech.
Odp.
a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes.
Odp.
a velebený a plný slávy navěky.
2. ČTENÍ 2Kor 13,11-13
Milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh; dárce lásky a pokoje, bude s vámi.
   Pozdravte se vespolek křesťanským políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!
EVANGELIUM Jan 3,16-18
Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Nikodémovi:
    "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

 

Romana Odstrčilová

Svátek má: sv. Simeon / Gizela

Moderuje: Romana Odstrčilová
NyníKomorní hudba
Skladba: Paměť země - sonáta pro housle a klavír - Návrat; Autor: Smutný Pavel; Soubor: České filharmonické duo
02.30Písničky
03.00Z archivu hudebních...
03.48Písničky před svítáním
05.00Varhanní hudba
05.27Myšlenka na den
05.30Písničky pro sváteční...

Regiony

Regiony

Písemná soutěž Proglaso

RukaOdpovídejte na písemnou část soutěže Proglaso!